Mišterske twórby chóroweje hudźby

zažny barok hač k modernje

SLA prezentuje w swojim najmłodšim rjedźe koncertow „Mišterske twórby chóroweje hudźby“ znowa jónkrótny program. Pod nawodom chóroweho direktora Andreasa Pabsta jewja w nim zaso serbscy, němscy a mjezynarodni komponisća doby baroka, romantiki kaž tež moderny.
Hakle po smjerći dósta so Franzej Schubertej sława jako pioněrej romantiskeje hudźby. Jeho twórba „Swjaty“ za muski chór, kotraž w koncerće zaklinči, pochadźa z jeho „Němskeje mšě“. Najskerje bě wona tež Felixa Mendelssohna-Bartholdyja, wobdźiwarja Schuberta, k jeho kompoziciji ze samsnym mjenom inspěrowała, kotraž je tohorunja do programa zapřijata.                       
„Njebjesa rěča wo sławje Božej“ je klučowa twórba w zažnobarokowym tworjenju Heinricha Schütza a tuž naš rjad koncertow wězo bjez njeje njewuńdźe. Jako dalši mištrojo swojeho předmjeta zaklinča Anton Bruckner, Josef Gabriel Rheinberger, jendźelskaj komponistaj Robert Pearsall a Robert Ramsey.
Maurice Duruflé a Feliks Brojer słušataj w aktualnym programje do zastupjerjow načasneje chóroweje hudźby. Inspěrowanu wot gregorianskich choralow prezentuje chór SLA Durufléjowu swětosławnu motetu „Ubi caritas“. Tež Brojer komponuje předewšěm duchownu hudźbu a bě sej ze swojej serbskej motetu za chór „Strowa sy Marija“ hižo 2. myto „2. serbskeho wubědźowanja w kompoziciji“ Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow z.t. zdobył. Jako klasikar serbskeho hudźbneho swěta zaklinči Jana Bulankowa „Struga“. Tekst je z pjera njedawno zemrěteho spisowaćela Kita Lorenca.Wjelicne twórby choroweje muziki

SLA  prezentěrujo w swójim nejmłodšim rědu koncertow „Wjelicne twórby chóroweje muziki“ wótnowotki jadnorazny program. Pód nawjedowanim chorowego direktora Andreasa Pabsta trjefiju how serbske komponisty zwótnowotki na nimske a mjazynarodne komponisty z epochow baroka, romantiki a moderny.  Jaden prědnik romantiskeje muziki, kenž jo akle postum wjelike pśipóznaśe a sławu dostał, jo był Franz Schubert. Jogo twórba „Swěty“ za muskecy chor póchada ze sanctusa jogo „Nimskeje namše“ a buźo zazněś na koncerśe. Wóna jo nejskerjej teke Felixa Mendelssohn-Bartholdyja inspirěrował ku kompoziciji samskego mjenja, kótaraž jo w koncerśe rowno tak swójo městno namakała. „Njebja wulicuju cesć Boga“ jo roszudna twórba ranego baroka komponista Heinricha Schütza a njesmějo felowaś w rěźe koncertow. Zaklincaju twórby dalšnych mejstarjow, ako Anton Bruckner, Josef Gabriel Rheinberger, a engelskeju komponistowu Robert Pearsall a Robert Ramsey. Maurice Duruflé a Felix Bräuer stej mjazy drugim zastupnika nacasneje choroweje muziki w aktualnem programje. Inspirěrowany wót gregorjaniskich spiwanjow prezentěrujo chor SLA swětoznatu motetu „Ubi caritas“ wót  Duruflésa. Teke Bräuer komponěrujo pśedewšym duchownu muziku a jo sebje wudobył ze serbskeju choroweju motetu „Strowa sy Marija“ južo 2. myto pśi „2. Wuběźowanju serbskich kompozicijow“  zwězka Serbskich spiwarskich towaristwow z.t.. Ako klasikaŕ buźo  k słyšanjeju   „Struga“ wót Jana Bulanka. Tekst jo z pjera spisowaśela Kita Lorenca, kótaryž jo akle pśed krotkim wumrěł.

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.