Wjednistwo

Judith Kubicec

intendantka

info[at]sne-gmbh.com

Tel.: +49 3591-358 101

Diana Wagnerec

překupska jednaćelka

info[at]sne-gmbh.com
Tel.: +49 3591-358 101

Dieter Kempe

šefdirigent

info[at]sne-gmbh.com
Tel.: +49 3591-358 0

Dieter Kempe dósta swoje hudźbne wukubłanje jako dirigent a komponist na Wysokej šuli za hudźbu Carl Maria von Weber w Drježdźanach, mjez druhim pola prof. Rudolfa Neuhausa a prof. Siegfrieda Köhlera. Bě kapałny mišter a Hudźbny wyši nawoda w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle. Wot 1996 je šefdirigent Serbskeho ludoweho ansambla. Dieter Kempe je nošer Myta Carla Marije von Webera města Drježdźany. Wón bě z hosćom wšelakich dźiwadłow a orchestrow w tu- a wukraju a nahrawaše z Łužiskej filharmoniju wjacore CDje. Za Serbski ludowy ansambl komponowaše a wobdźěłowaše Dieter Kempe tójšto twórbow. Jeho tworjenje saha wot bajkoweho baleta hač k musicalej.

 

Dieter Kempe jo dostał swójo muzikaliske wukubłanje ako dirigent a komponist na wusokošuli za muziku „Carl Maria von Weber“ w Drježdźanach, mj. dr. pla prof. Rudolfa Neuhausa a prof. Siegfrieda Köhlera. Wón jo był kapałnik a muzikaliski wušy wjednik pśi Nimsko-Serbskem ludowem źiwadle w Budyšynje. Wót 1996 jo šefowy dirigent Serbskego ludowego ansambla. Dieter Kempe jo nosaŕ myta „Carl-Maria-von-Weber“ města Drježdźany. Wón jo gastěrował pśi wšakich źiwadłach a orchestrach w kraju a wukraju a jo z Łužyskeju filharmoniju nagrał někotare cejdejki. Za Serbski ludowy ansambel jo Dieter Kempe komponěrował a wobźěłał kopicu twórbow. Jogo twórjenje sega wót bajkowego baleta až ku musicaloju.

Andreas Pabst

chórowy direktor 

chorowy direktor

chordirektor[at]sne-gmbh.com
Tel.: +49 3591-358 118

Rodźeny Kamjeničan dósta swoje prěnje hudźbne formowanje w Drježdźan-skim Křižnym chórje. Swoje  wukubłanje na dirigenta a pianista zabsolwowa na Wysokej šuli za hudźbu „Carl Maria von Weber“ w Drježdźanach. Hižo za čas studija bu wón jako  music supervisor na łódźi AIDAcara angažowany a nawjedowaše chórowe nahrawanja za album „Pućowanje, pućowanje“ rockoweje band Rammstein. Na to dźěłaše jako korepetitor a nawoda dźěćaceho chóra  při Lipšćanskej operje a měješe wuwučowanski nadawk za chórowy nawod při Drježdźanskej  Wysokej šuli za hudźbu. Po swojim wukubłanju bu jako dirigent a probowy pianist při dźiwadle  Colosseum w Essenje angažowany. Dalše stacije jeho skutkowanja: mj. dr. wuměłski nawoda  chóroweje akademije koncertneho domu Dortmund za wotnožki w Essenju a Gelsenkirchenje, asistent  hudźbneho nawodnistwa při Zjednoćenych jewišćach Bozen kaž tež při Statnej opereće Drježdźany a při Theater des Westens w Berlinje při produkcijach wšelkich musicalow. Z lěta 2012  je wuměłski nawoda Spěwneje akademije Kamjenica. Wot hrajneje doby 2016/17 skutkuje jako chórowy direktor  při Serbskim ludowym ansamblu.

Mia Facchinelli

baletna mišterka

baletowa mejstarka

bm[at]sne-gmbh.com
Tel.: +49 3591-358 120

Rodźena w Italskej, studowaše reju/choreografiju w swojim ródnym kraju kaž tež w Mnichowje, Stuttgarće a w Šwicarskej. Prěni angažement dowjedźe ju do Nordhausena, po tym dźěše k Němskej rejwanskej company do Neustrelitza, doniž njepřińdźe 1994 jako skupinska rejwarka do Serbskeho ludoweho ansambla. Tu rejwaše wot lěta 2000 do 2008 jako solistka, a wot 2003 do 2005 bě zdobom nawjedowaca trenerka. Wot 2008 do 2011 studowaše w Drježdźanach na Palucca- šuli/Wysoka šula za reju rejwansku pedagogiku ze specializowanjom na klasisku a modernu reju. W tutym času zběraše tež nazhonjenja we wobłuku dźěćaceje reje, jazz-danca a Graham-techniki. Wot 2011 je baletna mišterka a wjednica rejwanskeho studija SLA.
Mia Facchinelli stwori za SLA wjele choreografijow, mjez druhim za silwesterske a nowolětne koncerty, „Wobliča lubosće / Le sacre du printemps“ , „Što zwostanje?“ abo za aktualnu inscenaciju rejohry „Kupa zabytych“.

 

Mia Facchinelli, naroźona w Italskej, jo studěrowała reju / choreografiju w swójej domacnej zemi a w Mnichowje, Stuttgarśe a w Šwicarskej. Jeje prědny angažement jo ju wjadł do Nordhausena, pó tom jo šła ku Nimskej rejowańskej kompaniji do Neustrelitza a jo pśišła 1994 ako kupkowa rejowarka do Serbskego ludowego ansambla. Tam jo była wót 2000 do 2008 solowa rejowarka, a wót 2003 do 2005 zrownju nawjedowarka treninga. Wót 2008 do 2011 jo studěrowała rejowańsku pedagogiku ze specializěrowanim na klasisku a modernu reju na „Palucca-šuli Drježdźany / wusokošula za rejowanje“. W toś tom casu jo zběrała nazgónjenja we wobłuku rejowanja źiśi, jazzdanca a Grahamoweje techniki. Wót 2011 jo baletowa mejstarka a nawjedowarka rejowańskeje akademije pśi SLA.
Mia Facchinelli jo twóriła wjeliku licbu choreografijow za Serbski ludowy ansambel, mj. dr. za silwesterske a nowolětne koncerty, „Metamorfozy lubosći / Le sacre du printemps“, „Rozžognowanje. Co wóstanjo?“, abo aktualna inscenacija, rejowańske graśe „Kupa zabytych“.

Jěwa-Marja Čornakec

dramaturgowka

Dramaturgie[at]sne-gmbh.com
Tel.: +49 3591-358 115

Jěwa-Marja Čornakec narodźi so 1959 we Worklecach a wotrosće we Wotrowje. Po maturje na Serbskej rozšěrjenej wyšej šuli w Budyšinje studowaše na fachowej šuli wědomostneho bibliotekarstwa. Wot 1980 do 1984 bě wědomostna bibliotekarka w Serbskim wučerskim wustawje w Budyšinje a po tym dźěłaše w Instituće za Serbski ludospyt w Budyšinje. Pjeć lět studowaše kulturne wědomosće/sorabistiku na Karla Marxowej uniwersiće w Lipsku. Wot 1992 do 2011 bě šefredaktorka Rozhlada w LND. Wot lěta 2011 skutkuje jako wuwićowa dramaturgowka w Serbskim ludowym ansamblu.
Załožba za serbski lud spožči Jěwje-Mari Čornakec 2011 spěchowanske myto k Mytu Ćišinskeho za jeje wukony na polu dźěćaceje literatury a jako awtorce dźiwadłowych hrow.

 

Jěwa-Marja Čornakojc jo se naroźiła 1959 we Worklecach a jo wótrosła w serbskej jsy Wotrow. Pó abiturje (1977) na Serbskej rozšyrjonej wušej šuli w Budyšynje jo studěrowała na Fachowej šuli za wědomnostne bibliotekarstwo w Lipsku. Wót 1980 do 1984 jo źěłała ako wědomnostna bibliotekarka w Serbskem instituśe za wukubłanje ceptarjow w Budyšynje a pó tom lěto w Instituśe za serbski ludospyt. Wót 1985 do 1990 jo studěrowała kulturne wědomnosći / sorabistiku na KMU w Lipsku. Pó zakóńcenju studiuma jo wótnowotki źěłała lěto na Instituśe za serbski ludospyt. Wót januara 1992 do julija 2011 jo statkowała Jěwa-Marja Čornakojc ako šefredaktorka serbskego kulturnego casopisa Rozhlad w Ludowem nakładnistwje Domowina. Wót awgusta 2011 źěła ako dramaturgowka za wuwijanje w Serbskem ludowem ansamblu w Budyšynje.
Załožba za serbski lud jo pósćiła Jěwje-Mari Čornakojc 15. oktobra 2011 spěchowańske myto Ćišinskego za jeje zasłužby na pólu serbskeje źiśeceje literatury a jeje statkowanje ako awtorka za jawišćo.

Christian Herrmann

techniski nawoda

technik[at]theater-bautzen.de
Tel.: +49 3591-584 240

Kathleen Grunau

mišterska šwalča

mejstarska šlodarka

schneiderei[at]sne-gmbh.com
Tel.: +49 3591-358 122